Update juli 2021

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR GRATIS VERZORGINGEN IN ONZE DIERENDISPENSARIA?

Elk gezin met een laag inkomen zonder eigenaar te zijn van een woning met maximum twee gezelschapsdieren (fokdieren komen niet in aanmerking).
Deze voorwaarden werden bepaald en goedgekeurd door de Raad van de Orde der dierenartsen van elke gemeente.

WAT ZIJN DE MAXIMUMBEDRAGEN?

 • een alleenstaande persoon: lager of gelijk aan 1.230 € per maand
 • een alleenstaande gepensioneerde: lager of gelijk aan 1.294 € per maand
 • een koppel of gezinshoofd: lager of gelijk aan 1.662 € per maand
 • een gepensioneerd koppel: lager of gelijk aan 1.725 € per maand

WELKE DOCUMENTEN DIENT U MEE TE BRENGEN VOOR DE INSCHRIJVING EN DE EERSTE CONSULTATIE?

 • Uw identiteitskaart
 • Een bewijs van gezinssamenstelling van maximum 2 maanden oud (aan te vragen via het gemeentehuis). Indien in het huishouden ook personen van 18 jaar of ouder wonen, dient er eveneens een schoolattest of een bewijs te worden voorzien van hun inkomen (ook in het geval zij geen inkomen hebben, dient hier bewijs van geleverd te worden).
 • Een attest van de uitbetalingsinstelling met vermelding van de inkomsten van de laatste 3 maanden (van het ziekenfonds, OCMW, RVP of financiering via het FOD Financiën: invaliditeitsuitkering, werkloosheid. Voor zelfstandigen een loonfiche en het laatste aanslagbiljet).
 • Een betalingsbewijs van de laatste 3 maanden huur (rekeninguittreksels) en uw huurcontract geregistreerd bij uw gemeente/stad (het adres van het huurcontract moet overeenstemmen met het adres van de gezinssamenstelling) of woonkrediet.

WAT IS ER NODIG VOOR HET DIER?

 • 20 € voor de inschrijving en administratieve kosten (elke 12 maanden) 
 • 20 € voor een identificatiechip (eenmalig tenzij het dier reeds gechipt is en op uw naam geregistreerd is)
 • 20 € voor het registreren van een dier in België dat uit het buitenland komt en reeds gechipt is
 • De documenten van het dier (vaccinatieboekje, bewijs van aankoop of adoptie)

OPGELET:

 • We vragen u om de originele documenten mee te brengen. Een kopie zal ter plaatse worden gemaakt.
 • Betalingen worden enkel in cash aanvaard, er is geen bancontact beschikbaar.
 • Dezelfde documenten en de bijdrage van 20 € moeten elke 12 maanden worden herzien (geüpdatet). Na het verstrijken van deze termijn heeft u geen toegang meer tot de diensten van de Stichting zonder de vernieuwing van uw documenten en de betaling de nieuwe inschrijvingsbijdrage.
 • Voor gepensioneerden is de termijn voor de vernieuwing van de documenten 12 maanden of wanneer de situatie is gewijzigd.

DE UITZONDERINGEN

Er wordt een uitzondering gemaakt voor de personen met een inkomen dat hoger ligt dan het maximum toegelaten bedrag maar zich bevinden in een van de onderstaande situaties.

Het recht om een uitzondering toe te staan, ligt uitsluitend bij de hoofdzetel van de Stichting die dit schriftelijk zal bevestigen.

 • Personen die aan alle voorwaarden voldoen, behalve wat huur betreft, kunnen in aanmerking komen door een hypotheekcontract voor te leggen voor de aankoop van een gezinswoning (van de bank of het Woningfonds) met vermelding van de jaarlijkse kosten en een betalingsbewijs.
 • Personen met dokters- of apothekerskosten op lange termijn ten gevolge van een langslepende ziekte moeten een attest kunnen voorleggen van hun ziekenkas evenals het bewijs (opgesteld door de dokter of apotheker) van de kosten veroorzaakt door de ziekte voor een volledig jaar. Een twaalfde van deze jaarlijkse uitgaven kan van het inkomstenplafond worden afgetrokken.
 • Personen die maandelijks schulden afbetalen via een schuldbemiddelaar en dat door deze laatste kan worden aangetoond via een officieel document (bemiddelaar, advocaat, OCMW). Deze kunnen worden afgetrokken van uw inkomen zodat u alsnog voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Het maximumbedrag voor het inkomen blijft echter van toepassing (zie hierboven).
 • Daklozen die ingeschreven zijn bij de Stichting en waarvoor de Stichting opvang voorziet tijdens de wintermaanden.

Elke uitzondering moet worden gecommuniceerd aan de hoofdzetel van de Stichting met alle bewijsstukken en dient te worden goedgekeurd door de medewerkster die verantwoordelijk is voor de dispensaria (mail@sfprlaurent.be).

OPENINGSUREN VAN ONZE DISPENSARIA

 • U dient zich 30 minuten voor sluitingstijd aan te melden. Indien u zich later aanmeldt en er op dat moment een grote opkomst is, kan u worden doorverwezen naar een later tijdstip voor uw consultatie.
 • De afspraken voor operaties dienen te worden gerespecteerd. Indien niet, kan de operatie worden uitgesteld. Het niet respecteren van een afspraak resulteert in een waarschuwing. Een tweede waarschuwing resulteert in een uitsluiting gedurende twee jaar.
 • Het ophalen van het dier dient te worden gerespecteerd. Indien niet, wordt er 10 € aangerekend per dag dat het dier niet wordt opgehaald. Dit kan uiteindelijk ook resulteren in een uitsluiting zonder compensatie.

Het al dan niet aanvaarden van een inschrijving blijft de beslissing van de onthaalmedewerkers in onze dispensaria en/of van de hoofdzetel van de Stichting. Indien er een vermoeden is dat de situatie niet overeenstemt met wat er wordt geschetst, kan de inschrijving zonder meer worden geweigerd, ook al wordt er schijnbaar aan de toelatingsvoorwaarden voldaan en kunnen alle nodige documenten worden voorgelegd.