PRIVACYBELEID

De Stichting Prins Laurent verwerkt persoonsgegevens volgens de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of afgekort AVG).

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die zelf aan ons werden gecommuniceerd of die door derden aan ons werd meegedeeld waarvoor expliciete toestemming voor werd verleend en enkel in het kader van de dienstverlening die onze dispensaria verlenen of verleend door de hoofdzetel.

Voorbeelden zijn (niet-exhaustief):

 • inschrijving in een van onze dispensaria met de gevraagde documenten
 • doorverwijzing door een privédierenarts
 • inschrijven voor onze nieuwsbrief
 • deelname aan een actie voor giften
 • aankopen via onze webshop

Wij verzamelen en verwerken enkel persoonsgegevens die wij nodig hebben om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Dit betreft:

 • Naam en voornaam
 • Geslacht
 • Taal
 • Geboortedatum
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • Bankrekeningnummer
 • Rijksregisternummer: wordt enkel verwerkt in het kader van een registratie van een microchip en wordt nooit bewaard in onze gegevensbank.


Als u onze website bezoekt, worden er ook bepaalde gegevens verzameld via Cookies. Raadpleeg ons Cookiebeleid op onze website voor meer informatie.

De opgesomde gegevens worden door ons verwerkt om:

 • de dienstverlening van onze dispensaria te kunnen garanderen
 • om ingeschreven leden van onze dispensaria in te lichten over hun inschrijving: wanneer de inschrijving afloopt, bevestiging van afspraken, …
 • om personen die onze Stichting steunen op de hoogte te houden van onze activiteiten
 • om personen die onze Stichting steunen te bedanken
 • om personen die onze Stichting steunen aan te moedigen ons verder te blijven volgen en ondersteunen
 • om aankopen via onze webshop te kunnen verwerken en versturen

Alle persoonsgegevens worden altijd op een vertrouwelijke manier verwerkt en worden nooit openbaar gemaakt. De verzamelde gegevens worden ook nooit aan derden gecommuniceerd voor commerciële doeleinden.

Wij bewaren de verzamelde gegevens voor zolang dit nodig is voor de dienstverlening van onze dispensaria of hoofdzetel of zolang dit nodig is om aan wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen. Gegevens over personen die zich ingeschreven hebben in een van onze dispensaria of personen die interesse toonden in de activiteiten van onze Stichting of ons hierbij willen ondersteunen, worden bewaard overeenkomstig artikel 5 van de AVG: gedurende de periode overeenkomstig de beoogde doeleinden of tot expliciete opheffing vanwege de betrokken personen.

Ja, want de persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking door middel van de nodige beveiligingstechnologieën en -maatregelen. Deze beschermingsmaatregelen worden voortdurend gemonitord en bijgesteld indien dit nodig blijkt.

Persoonsgegevens die werden verzameld, kunnen altijd worden ingekeken en aangepast of geschrapt worden door de persoon in kwestie. Neem hiervoor contact op via: mail@sfprlaurent.be