Reglement

Algemeen

De inschrijving bij de Stichting Prins Laurent is onderworpen aan toelatingsvoorwaarden. Deze zijn opgemaakt in samenspraak met de Orde der Dierenartsen en zijn niet weerlegbaar.

Het al dan niet aanvaarden van een inschrijving blijft de beslissing van de Stichting. Indien er een vermoeden bestaat dat de situatie niet overeenstemt met wat er wordt geschetst, kan de inschrijving zonder meer worden geweigerd, ook al wordt er schijnbaar aan de toelatingsvoorwaarden voldaan en kunnen alle nodige documenten worden voorgelegd.

Verder houdt de Stichting zich het recht voor om de inschrijving van onruststokers te weigeren of deze uit te sluiten indien ze reeds ingeschreven zijn.

Bovendien staat een inschrijving niet gelijk aan een garantie op nodige zorgen op om het even welk moment aangezien de dienstverlening afhankelijk is van de openingstijden en de beschikbaarheid in de agenda van elk dispensarium. Ingeschreven leden zullen zich dus op eigen kosten tot een privé dierenarts moeten wenden indien het dispensarium waar zij ingeschreven zijn hen niet onmiddellijk of binnen een redelijke termijn kan ontvangen.

De Stichting Prins Laurent verbindt zich er geenszins toe de volledige verzorging van het huisdier op zich te nemen en  houdt zich eveneens het recht voor om te complexe ingrepen te weigeren of een huisdier door te verwijzen naar een van haar andere dispensaria. Deze beslissing wordt door de hoofdzetel genomen in overleg met de dierenartsen.

Enkel de eigenaar is en blijft verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van zijn huisdier en is gehouden hiervoor in te staan ook wanneer de dispensaria van de Stichting niet tijdig beschikbaar zijn.

ALGEMENE REGELS

 • Per gezin kunnen er maximaal 2 huisdieren worden ingeschreven. Met een dier van een andere eigenaar komen, leidt tot uitsluiting.

 • Om een huisdier te kunnen inschrijven, moet de eigenaar minimum 18 jaar oud zijn en zich persoonlijk aanmelden met het huisdier.

 • De inschrijving is 1 jaar geldig en geeft recht op consultaties, vaccinaties van honden en katten (met uitzondering van hondsdolheid en kennelhoest) en op de gangbare chirurgische ingrepen mits betaling van 40€ inschrijvingsgeld per huisdier (eerste inschrijving voor het dier).

 • Onze leden zijn verplicht om ons te informeren over elke wijziging in hun situatie tijdens de geldige inschrijvingsperiode waardoor ze niet meer voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De inschrijving wordt dan beëindigd. Vrijwillig uitschrijven is niet mogelijk.

 • Na 1 jaar is het verplicht om de inschrijving te vernieuwen met alle nodige documenten en het inschrijvingsgeld opnieuw te betalen. De herinschrijving bedraagt 20€/jaar. Als dit niet op tijd gebeurt (binnen 6 maanden na de vervaldatum), worden de eerste registratiekosten van €40 in rekening gebracht. Als er niet meer wordt voldaan aan de toelatingsvoorwaarden, kan de inschrijving niet worden verlengd.

 • Honden en katten moeten elektronisch gechipt worden. Indien dit nog moet gebeuren, zal een eenmalige bijdrage van 20€ worden aangerekend bovenop de 40€ voor de inschrijving.

 • Fretten, konijnen en andere kleine knaagdieren worden niet gechipt noch gevaccineerd. Deze huisdieren kunnen wel op algemene consultatie komen en komen eveneens in aanmerking voor gangbare chirurgische ingrepen.
 • Door je in te schrijven, verbind je je ertoe wettelijke regels te respecteren zoals bv: verplichting tot sterilisatie/castratie van katten, het verplicht chippen en registreren van honden en katten, … Het niet respecteren van deze verplichtingen, heeft onmiddellijke uitschrijving van het huisdier tot gevolg.

 • Indien een spoedinterventie plaatsvindt zonder de vereiste documenten, aanvaardt de aanvrager dat de consultatie en de zorgen voor het huisdier tegen standaardtarief zullen worden aangerekend indien hij/zij niet in de mogelijkheid is de vereiste documenten binnen de 5 werkdagen te bezorgen of als hij/zij niet voldoet aan de voorwaarden. Bovendien komt de aanvrager in de toekomst niet meer in aanmerking voor registratie.
 • Een ander huisdier inschrijven, is enkel mogelijk na het overlijden van een van de twee reeds ingeschreven huisdieren. Een bewijs van overlijden van een dierenarts of een crematorium moet worden verleend aan het dispensarium waar het dier is ingeschreven. De eigenaar moet eveneens DogID/CatID inlichten over het overlijden.

 • Bij verlies van een huisdier, moet de eigenaar DogID/CatID en de Stichting Prins Laurent verplicht schriftelijk verwittigen. De wachttijd om een nieuw huisdier in te schrijven in de plaats van het vermiste huisdier bedraagt 6 maanden vanaf de datum dat DogID/CatID het huisdier als vermist hebben aangeduid.

 • Bij wegschenken of verkopen van een huisdier moeten DogID/CatID en de Stichting Prins Laurent verplicht schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Een nieuw huisdier inschrijven, is enkel mogelijk na een wachttijd van 1 jaar vanaf de datum dat de eigenaar in DogID/CatID is aangepast. Dit wordt maximum 2 maal aanvaard.

 • Een huisdier dat reeds gechipt is, moet op het moment van de inschrijving geregistreerd zijn op naam van de persoon die dit huisdier komt inschrijven. Als het huisdier nog op de vorige eigenaar geregistreerd staat, moet de nieuwe eigenaar zelf contact opnemen met DogID/CatID om de gegevens te actualiseren. De inschrijving kan pas gebeuren wanneer deze wijziging zichtbaar is bij het lezen van de chip. 

CONSULTATIES EN OPERATIES

 • Er zijn consultaties op afspraak:
  in Brussel en Gent van maandag tot vrijdag van 10 tot 12u
  in Luik van maandag tot vrijdag van 9 tot 11u
  in Hasselt op dinsdag en donderdag van 10 tot 12u
  in Hornu op dinsdag, woensdag en donderdag van 10 tot 12u
  in Charleroi op maandag en vrijdag van 10 tot 12u.

 • De eigenaar moet zich persoonlijk aanmelden en in het bezit zijn van zijn identiteitskaart en het paspoort van het dier (indien die er reeds één heeft). In geval de eigenaar zich niet persoonlijk kan aanmelden, moet er een formulier van volmacht worden verleend aan het dispensarium, waarop de persoonlijke gegevens van plaatsvervangende persoon op aangeduid staan die met het huisdier op consultatie zal komen.

 • Preventieve zorgen zijn inbegrepen in het inschrijvingsgeld, namelijk: sterilisatie, vaccinatie, consultaties, hospitalisatie op openingsdagen van het dispensarium, routineonderzoeken en tandsteen verwijdering

 • Voor alle curatieve zorgen geldt een sociaal tarief dat vooraf aan de begunstigde wordt meegedeeld. De begunstigde moet het bedrag dezelfde dag contant of via mobiele betaling betalen. Anders moet het dier op een later tijdstip opnieuw worden aangeboden.

 • De uit te voeren onderzoeken en ingrepen zijn geheel ter beoordeling van de dierenarts. In geen geval zal een onderzoek of ingreep worden uitgevoerd op verzoek van de begunstigde.

 • Operaties vinden enkel plaats op afspraak en na een controlebezoek bij onze dierenarts.

 • Kom op tijd voor jouw afspraak!

 • Indien je niet aanwezig kan zijn op de afspraak (consultatie, chirurgie…) is het verplicht het dispensarium ten laatste 24 uur op voorhand tijdens de openingsuren te verwittigen.

 • Indien je minder dan 24 uur op voorhand je afspraak annuleert of niet opdaagt, zal je een vergoeding moeten betalen: € 10 in het geval van een consultatie, € 20 in het geval van een operatie.

 • Het niet nakomen van of te laat komen voor een afspraak, heeft een verwittiging tot gevolg. Een tweede verwittiging leidt tot onmiddellijke uitsluiting gedurende 2 jaar.

 • Het tijdstip om het huisdier na een operatie op te halen, moet strikt worden nageleefd. Indien niet, wordt er 10€ per dag aangerekend of resulteert dit in onmiddellijke uitsluiting. Te laat komen, leidt tot een verwittiging. Een tweede keer te laat komen, heeft een uitsluiting van 6 maanden tot gevolg.

 • De sterilisatie/castratie is voor elke kat wettelijk verplicht sinds 2018. Voor andere huisdieren wordt sterilisatie/castratie ten stelligste aangeraden, zelfs wanneer dit niet wettelijk verplicht is.

 • Fokdieren worden uitgesloten. Zwangerschappen en/of bevallingen worden nooit opgevolgd. 

PRIVACYBELEID

De Stichting Prins Laurent verwerkt persoonsgegevens volgens de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of afgekort AVG).

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die zelf aan ons werden gecommuniceerd of die door derden aan ons werd meegedeeld waarvoor expliciete toestemming voor werd verleend en enkel in het kader van de dienstverlening die onze dispensaria verlenen.

Voorbeelden zijn (niet-exhaustief): inschrijving in een van onze dispensaria, doorverwijzing door een privédierenarts of inschrijving om onze nieuwsbrief te ontvangen.

Wij verzamelen en verwerken enkel persoonsgegevens die wij nodig hebben om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Dit betreft:
 • Naam en voornaam
 • Geslacht
 • Taal
 • Geboortedatum
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • Bankrekeningnummer
 • Rijksregisternummer: wordt enkel verwerkt in het kader van een registratie van een microchip en wordt nooit bewaard in onze gegevensbank.
De opgesomde gegevens worden door ons verwerkt:
 • zodat onze dispensaria diergeneeskundige zorgen kunnen verlenen
 • om ingeschreven leden van onze dispensaria in te lichten over hun inschrijving: wanneer de inschrijving afloopt, bevestiging van afspraken, …
 • om personen die onze Stichting steunen, te informeren of te bedanken.
Alle persoonsgegevens worden altijd op een vertrouwelijke manier verwerkt en worden nooit openbaar gemaakt. De verzamelde gegevens worden ook nooit aan derden gecommuniceerd voor commerciële doeleinden.
Wij bewaren de verzamelde gegevens voor zolang dit nodig is voor de dienstverlening van onze dispensaria of zolang dit nodig is om aan wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen. Gegevens over personen die zich ingeschreven hebben in een van onze dispensaria of personen die interesse toonden in de activiteiten van onze Stichting of ons hierbij willen ondersteunen, worden bewaard overeenkomstig artikel 5 van de AVG: gedurende de periode overeenkomstig de beoogde doeleinden of tot expliciete opheffing vanwege de betrokken personen.
Ja, want de persoonsgegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking door middel van de nodige beveiligingstechnologieën en -maatregelen. Deze beschermingsmaatregelen worden voortdurend gemonitord en bijgesteld indien dit nodig blijkt.
Persoonsgegevens die werden verzameld, kunnen altijd worden ingekeken en aangepast of geschrapt worden door de persoon in kwestie. Neem hiervoor contact op via: mail@sfprlaurent.be